Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres al 93 319 23 00 o al correu secretaria@mail.eic.cat


Dades Personals

@

Dades Acadèmiques

Dades Professionals

Àrees d'interès

Motius d'alta

Signatura

Documents a adjuntar

Ordre de domiciliació de dèbit directe (SEPA Core Bàsica)


Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, autoritzeu (A) al creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera per realitzar càrrecs al vostre compte i (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del creditor.

Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament s'haurà d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec al compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets adreçant-vos a la vostra entitat financera.

Tots els camps han de ser complimentats obligatòriament. La persona interessada haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades.


Dades del deudor titular del compte debitor

Dades del creditor

Informació bàsica sobre protecció de dades

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Gestió de cobrament de serveis
Interès legítim
Entitat financera i entitat que gestiona el cobrament
Accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari

SignaturaInformació addicional

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC)
ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC)
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300
lopd@juridic.eic.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de portar a terme la gestió de cobrament dels serveis prestats als seus col·legiats/associats/clients, mitjançant la domiciliació bancària del pagament dels corresponents rebuts.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran durant el període previst legalment a efectes fiscals i comptables.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament és l’ interès legítim, atesa l’existència d’una relació pertinent i apropiada entre l’interessat i el responsable. En aquest cas, l’interessat és col·legiat/associat/client del responsable.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Las dades facilitades seran comunicades única i exclusivament a la corresponent entitat financera amb la finalitat de tramitar la domiciliació bancària del pagament de rebuts, així com a l’entitat que gestiona el cobrament.
De la mateixa manera, l’entitat que gestiona el cobrament podrà comunicar al COEIC/AEIC qualsevol canvi en les dades facilitades a les que hagi tingut accés amb motiu de la prestació del servei, als efectes que aquestes entitats les puguin mantenir convenientment actualitzades.
No es preveuen altres cessions a terceres persones, tret que sigui obligació legal.
No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.
Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC i AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Com podeu exercir els drets?
  • Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat
  • Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.
    Quines vies de reclamació hi ha?
    Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions