Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres al 93 319 23 00 o al correu secretaria@mail.eic.cat


Dades Personals

@

Dades Acadèmiques

Dades Professionals

Àrees d'interès

Motius d'alta

Signatura

Documents a adjuntar

Ordre de domiciliació de dèbit directe (SEPA Core Bàsica)


Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, autoritzeu (A) al creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera per realitzar càrrecs al vostre compte i (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del creditor.

Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament s'haurà d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec al compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets adreçant-vos a la vostra entitat financera.

Tots els camps han de ser complimentats obligatòriament. La persona interessada haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades.


Dades del deudor titular del compte debitor

Dades del creditor

Signatura