Dades Personals

Dades Acadèmiques

Per ser soci/sòcia escolar cal que l’estudiant hagi superat el 50% dels crèdits de la titulació de grau o estigui cursant estudis de màster. Aquesta sol·licitud té una vigència màxima de 2 anys naturals, superat aquest temps caldrà renovar-la en el supòsit de seguir matriculat en la titulació de grau o màster. En el moment que es tanca l’expedient acadèmic es perd la condició de soci/sòcia escolar.

La inscripció a aquesta jornada inclou la incorporació com a soci/sòcia estudiant al col·lectiu dels Enginyers Industrials de Catalunya i a STA (modalitat gratuïta).

Signatura

Documents a adjuntar